1 Allmänt 

1.1 Inledning

1.1.1
Din integritet är viktigt för Cernera och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. 

För att underlätta din läsning av denna policy har vi delat upp informationen i olika avsnitt så att du enkelt ska kunna klicka dig fram till det eller de avsnitt som är relevanta för just dig. 

1.2 Personuppgiftsansvarig

1.2.1
Cernera Förvaltning AB, org.nr. 556892-1323 tillsammans med Cernera Projekt AB 559075-5038, gemensamt (”
Cernera”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att Cernera skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

1.3 Var dina uppgifter lagras 

1.3.1
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

1.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter 

1.4.1
Dina uppgifter kan delas till vårt moderbolag Uddetorp Invest AB, org.nr. 556062-2176 som bistår Cernera beträffande administrativ hantering.

1.4.2
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför vår koncern. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje parter under varje enskilt avsnitt nedan. Uppgifterna kan även komma att överföras till tredje part i samband med företagsöverlåtelse i sin helhet eller i vissa delar.

1.5 Hur vi samlar in uppgifter

1.5.1
Utöver personuppgifter du lämnar till oss på Cernera hämtar vi, i vissa fall, även ditt personnummer och dina adressuppgifter via adressuppdatering i SPAR. 


2 Dina rättigheter

2.1 Rätt till tillgång 

2.1.1
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi skickar informationen via e-post eller brev under förutsättning att du på ett godtagbart sätt kan bekräfta din identitet. 

2.2 Rätt till dataportabilitet 

2.2.1
Varje gång Cernera behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster.

2.3 Rätt till rättelse 

2.3.1
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga samt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

2.4 Rätt till radering

2.4.1
Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.  

2.5 Din rätt att neka behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse

2.5.1
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Cerneras legitima intresse. Cernera kommer i sådant fall inte fortsätta behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. 

2.6 Din rätt att neka direktmarknadsföring 

2.6.1
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att skicka ett mejl till GDPR@cernera.se.

2.7 Rätt till begränsning

2.7.1
Du har rätt att kräva att Cernera begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Cerneras legitima intresse, ska Cernera begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse;
 • Om du har uppgivit att dina personuppgifter är felaktiga ska Cernera begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta eller inte;
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lag kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter; samt
 • Om Cernera inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

2.8 Hur du utövar dina rättigheter

2.8.1
Du utövar dina rättigheter genom att skicka e-postmeddelande till GDPR@cernera.se.

2.9 Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet

2.9.1
Om du anser att Cernera behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i Sverige. 

2.10 Uppdateringar av vår integritetspolicy

2.10.1
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. 


3 Bostadsuthyrning

3.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

3.1.1
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra hyresavtalet, underlätta hyresförhållandet, göra nödvändiga anpassningar i lägenheter, skicka ut hyresavier och administrera hyresbetalningar. Vi behandlar vidare dina personuppgifter för att kommunicera med dig i olika typer av ärenden, såsom vid kontakt i samband med löpande underhåll och förvaltning av fastigheten, när vi utför jourtjänster eller vid felanmälan. 

3.1.2
Vi använder vidare dina personuppgifter för att lämna information om våra tjänster, t.ex. genom utskick av nyhetsbrev och marknadsföring samt för att kunna utföra kundundersökningar. 

3.1.3
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Därutöver kan vi komma att behandla dina uppgifter för att tillvarata ett rättsligt anspråk, t.ex. vid sena eller uteblivna hyresbetalningar, vid skador i lägenheten eller om det förekommer störningar i boendet. 

3.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

3.2.1
Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss kan personuppgifter komma att hämtas in från referenser och tidigare hyresvärdar, kommuner och myndigheter, kreditupplysningsbolag och i vissa fall från andra hyresvärdar om Cernera köper en fastighet där du har varit hyresgäst. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande: 

 • namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress);
 • personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod;
 • kontraktsnummer samt internt eller officiellt lägenhetsnummer;
 • förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman;
 • kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare);
 • betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar;
 • autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer);
 • uppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan;
 • uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser;
 • hälsouppgifter i samband med evakuering, bostadsanpassning och utredning av lägenhet som kräver information om hälsouppgifter, t.ex. OVK-utredning;
 • uppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte av bostad; samt
 • språkpreferenser som inte innebär uppgift om etnicitet.

3.3 Rättslig grund

3.3.1
Vår behandling av personuppgifter i samband med bostadsuthyrning sker med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal. 

3.3.2
För annan behandling som utförs har vi ett legitimt intresse att behandla personuppgifterna. Detta gäller exempelvis när vi skickar information, gör kundundersökningar och marknadsföringsutskick. Vi har i detta fall gjort bedömningen att dessa utskick är av sådan karaktär att vårt intresse av att marknadsföra och utveckla Cernera är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. 

3.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

3.4.1
Inom ramen för hyresförhållandet kan dina personuppgifter behöva lämnas till andra bolag som tillhandahåller oss tjänster. Exempel på sådana kategorier av bolag är:

 • försäkringsbolag;
 • bostadsförmedling;
 • jourfirma;
 • entreprenörer som utför reparation, underhåll och service i din fastighet; samt
 • inkasso- och kreditupplysningsbolag. 

3.4.2
Uppgifter kan vidare komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vid eventuell försäljning av fastigheten kan uppgifterna komma att lämnas till köpare och/eller intressenter inom ramen för en försäljningsprocess. 

3.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

3.5.1
Uppgifter om betalning av hyran sparas under den tid som krävs enligt bokföringslagen. Uppgifter om borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderas två år efter åtagandet eller beslutet har upphört att gälla. Uppgifter som registreras i samband med störnings- och orosanmälningar sparas aldrig längre än två år och raderas således löpande under hyresförhållandet. 

3.5.2
Om hyresförhållandet upphör med anledning av misskötsamhet i boendet kommer vi att spara följande uppgifter i två år efter det att hyresförhållande upphört; namn, personnummer, identifikationsnummer, avflyttningstidpunkt samt avflyttningsorsak. Beroende på vilken typ av misskötsamhet som legat till grund för att hyresförhållandet upphört kan vi komma att spara namn och personnummer eller annat identifikationsnummer längre än två år.


4 Uthyrning parkeringsplats och garage

4.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

4.1.1
Vi behandlar dina personuppgifter när du tecknar ett hyresavtal för en garageplats eller ett arrendeavtal för en parkering i syfte att fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresavisering och hantering av dina betalningar. 

4.1.2
Vi använder vidare dina personuppgifter för att lämna information om våra tjänster, t.ex. genom utskick av nyhetsbrev och marknadsföring samt för att kunna utföra kundundersökningar. 

4.1.3
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift eller för att tillvarata ett rättsligt anspråk, t.ex. vid sena eller uteblivna hyresbetalningar.

4.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

4.2.1
Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande:  

 • namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress);
 • personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod;
 • identifikationsnummer så som kontraktsnummer;
 • förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman;
 • betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar; samt
 • autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer).

4.3 Rättslig grund

4.3.1
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enlig avtalet med dig som kund. 

4.3.2
För annan behandling som utförs har vi ett legitimt intresse att behandla personuppgifterna. Detta gäller exempelvis när vi skickar information, gör kundundersökningar och marknadsföringsutskick. Vi har i detta fall gjort bedömningen att dessa utskick är av sådan karaktär att vårt intresse av att marknadsföra och utveckla Cernera är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. 

4.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

4.4.1
Inom ramen för hyresförhållandet kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller oss tjänster. Exempel på sådana kategorier av bolag är:

 • fastighetsskötsel;
 • IT-tjänster; samt
 • förvaltningstjänster.

Om det förekommer misskötsamhet, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av avtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. 

4.4.2
Uppgifter kan även komma lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vid en eventuell försäljning av fastigheten eller det fastighetsägande bolaget kan uppgifterna komma att lämnas till köparen eller till intressenter inom ramen för en försäljningsprocess. 

4.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

4.5.1
Uppgifter om betalning av hyran sparas under den tid som krävs enligt bokföringslagen. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består. 

4.5.2
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av personuppgifterna. Om det finns kvarstående rättsliga anspråk, t.ex. hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med avtalet som rättslig grund. Vi sparar som utgångspunkt dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att avtalsförhållandet upphört. Beroende på vilken typ av misskötsamhet som legat till grund för att hyresförhållandet upphört kan vi komma att spara namn och personnummer eller annat identifikationsnummer längre än två år.


5 Lokaluthyrning

5.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

5.1.1
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresavisering och hyresförhandlingar. Personuppgifterna behandlas vidare för att kunna utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen. 

5.1.2
Personuppgifterna används för att skicka information om Cernera och våra tjänster, t.ex. genom utskick av nyhetsbrev och marknadsföring samt för att genomföra kundundersökningar samt i samband med evenemang som anordnas för hyresgäster. Vi använder även uppgifterna för att ta fram statistik samt följa upp interna rutiner och policys.

5.1.3
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa eller bevisa eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyresförhållandet i syfte att säkerställa att lokalen används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.

5.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?

5.2.1
Cernera behandlar personuppgifter som har samband med vårt hyresförhållande. Det gäller främst personuppgifter för hyresgästers kontaktpersoner samt personuppgifter avseende hyresgäster som utgörs av enskild firma eller privatperson. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande: 

 • namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress);
 • personnummer (t.ex. om du är firmatecknare och vi behöver kontrollera din behörighet);
 • information om lokalen; samt
 • personuppgifter som framkommer i samband med kreditupplysning.

5.3 Rättslig grund

5.3.1
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enlig hyresavtalet med hyresgästen. För de fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal medan behandlingen sker med stöd i grunden legitimt intresse om hyresgästen är en juridisk person och vi behandlar uppgifter kopplat till hyresgästens kontaktperson. 

5.3.2
För annan behandling som utförs har vi ett legitimt intresse att behandla personuppgifterna. Detta gäller exempelvis när vi skickar information, gör kundundersökningar och marknadsföringsutskick. Vi har i detta fall gjort bedömningen att dessa utskick är av sådan karaktär att vårt intresse av att marknadsföra och utveckla Cernera är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. 

5.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

5.4.1
Inom ramen för hyresförhållandet kan vi komma att lämna ut personuppgifter till bolag som tillhandahåller tjänster till oss. Exempel på sådana kategorier av bolag är:

 • fastighetsskötare;
 • bolag som tillhandahåller IT-tjänster; samt
 • bolag som tillhandahåller andra förvaltningstjänster.

Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. 

5.4.2
Uppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vid eventuell försäljning av fastigheten eller det fastighetsägande bolaget kan uppgifterna komma att lämnas till köparen eller till intressenter inom ramen för en försäljningsprocess. 

5.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

5.5.1
Vi sparar uppgifter om kontaktpersoner så länge dessa är registrerade som kontaktpersoner. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler annan kontaktperson. För de fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådan uppgift som regel att sparas två år, varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av hyran sparas under den tid som krävs enligt bokföringslagen. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består. 

5.5.2
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av personuppgifterna. Vid kvarstående rättsliga anspråk, t.ex. hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Vi sparar som utgångspunkt dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att hyresförhållandet upphört. Beroende på vilken typ av misskötsamhet som legat till grund för att hyresförhållandet upphört kan vi komma att spara namn och personnummer eller annat identifikationsnummer längre än två år.


6 Projektutveckling

6.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

6.1.1
Vi behandlar dina personuppgifter för att informera om, erbjuda och marknadsföra projekt, bostäder och bostadstjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att fullfölja och administrera avtalsförhållandet mellan dig och Cernera, eller mellan dig och bostadsrättsförening för det fall du väljer att teckna avtal på något av våra bostadsrättsprojekt. 

6.1.2
Cernera kommer vidare att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål samt för att bjuda in till samt genomföra visningar, mässor och andra event. 

6.1.3
Vi behandlar även dina uppgifter i samband med att du kontaktar oss på Cernera.  

6.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?

6.2.1
När du gör en intresseanmälan på något av våra bostadsrättsprojekt behandlar vi följande uppgifter:

 • namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress); samt
 • uppgifter om vilket eller vilka projekt du är intresserade av.

6.2.2
När du har köpt eller är involverad i en köpprocess avseende en av våra bostadsrätter behandlar vi (förutom den information som anges ovan):

 • ditt personnummer,
 • information om val du har gjort angående din bostad
 • om det krävs några särskilda anpassningar, t.ex. på grund av funktionshinder, behandlas även sådan information; samt
 • uppgifter som framkommer genom kreditupplysning.

6.2.3
Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med en av våra säljare, mäklare vi samarbetar med eller övrig Cernerapersonal. Det kan bl.a. röra sig om:

 • information om dina preferenser och annat du vill att vi tar hänsyn till; samt
 • eventuella klagomål du kan ha.

6.2.4
När du anmäler dig till visningar, event, informationsmöten etc. samlar vi in följande uppgifter;

 • namn, e-postadress, eventuella allergier, hus eller lägenhetsnummer (vid köp av bostad); samt
 • eventuell ytterligare information du lämnar i samband med din anmälan.

6.3 Rättslig grund

6.3.1
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som kund (tex vid köp av bostad).

6.3.2
Viss behandling utför vi när vi har ett legitimt intresse att använda personuppgifterna. Detta gäller exempelvis försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Vi har i detta avseende gjort bedömningen att vårt intresse av att marknadsföra och sälja våra bostadsrättsprojekt är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. 

6.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

6.4.1
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till följande kategorier av mottagare:

 • mäklare som vi samarbetar med vid köp av bostad;
 • leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Cerneras räkning;
 • inredningskoordinatorer som vi samarbetar med vid köp av bostad; samt
 • andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

6.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

6.5.1
Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Om du exempelvis tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med kundservice (t.ex. angående anspråk eller liknande) under garantiperioden så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet.


7 Kameraövervakning

7.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

7.1.1
Cernera kameraövervakar fastigheterna Perseus och Maskrosen 15 i Borås. Ändamålet med kameraövervakningen är att förebygga och försvåra brottsliga gärningar samt för att skydda besökare och personal samt egendom från brott och olyckor samt vid behov kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott. 

7.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

7.2.1
De kategorier av personuppgifter som behandlas är inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. 

7.3 Rättslig grund 

7.3.1
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter från kameraövervakningen är Cerneras legitima intresse. Vi har i detta fall gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för ovan angivna ändamål som är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. 

7.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

7.4.1
Personuppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga anställda som sköter kameraövervakning. De hanterar uppgifter endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Personalen är instruerad att iaktta sekretess kring personuppgifterna. Personuppgifterna lämnas ut till bolaget Direkt Larm Borås AB, org.nr. 556402-5293 som tillhandahåller kameraövervakningen samt, vid behov, till rättsvårdande myndigheter.

7.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

7.5.1
Materialet sparas normalt maximalt två veckor. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål, exempelvis för att utreda misstänkt brottslig gärning. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.


8 Kakor

8.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

8.1.1 Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida.

8.1.2
Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen.

8.1.3
Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier av olika slag och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

8.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

8.2.1
Vi kopplar endast ditt kak-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till din sida för tillval. 

8.3 Rättslig grund 

8.3.1
Vi kopplar endast dina kakor till dina personuppgifter om du är inloggad på din sida för tillval. Om du är inloggad på ditt konto är den rättsliga grunden vårt legitima intresse där vi gjort bedömningen att vårt intresse av att behandla personuppgifter är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten.

8.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

8.4.1
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

8.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

8.5.1
Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna nyttja alla funktioner på vår webbplats.

8.5.2
Cernera sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. 


9 Affärsrelationer

9.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

9.1.1
Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera potentiella affärspartners och hantera befintliga affärsrelationer, samt för kommunikation, inköp och undertecknande av avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppnå syftet med avtalet.

9.1.2
Vidare behandlar vi även dina personuppgifter i händelse av rättsliga frågor eller tvister till följd av avtalet.

9.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?  

9.2.1
Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande:

 • namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress);
 • personnummer i de fall personnummer ingår i ditt organisationsnummer;
 • födelsedatum;
 • användarnamn;
 • bankkonto; samt
 • arbetsrelaterad information såsom företag, land samt tjänst.

9.3 Rättslig grund 

9.3.1
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för hantering av affärsrelationer, ge affärspartners tillgång till våra system samt hantera legala problem och tvister är vårt legitima intresse. Eftersom personuppgifterna rör affärsrelationer och således inte de enskildas privata angelägenheter är vår bedömning att vårt intresse av att behandla personuppgifter är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. 

9.3.2
Behandling av dina personuppgifter för att fullfölja vårt avtal med dig är baserat på den rättsliga grunden fullgörande av avtal. 

9.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

9.4.1
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i de syften som anges ovan. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av bolag:

 • externa rådgivare;
 • leverantörer av IT-tjänster; samt
 • andra externa tjänsteleverantörer.

9.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

9.5.1
Cernera behåller dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera affärspartners under avtalstiden och fram till och med att legala anspråk inte längre kan göras gällande mellan parterna. 

9.5.2
Beträffande legala tvister behåller vi dina personuppgifter under tiden tvisten pågår och för tiden efter tvisten avslutats eller så länge informationen bedöms relevant.


10 Sociala medier och kommunikation

10.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

10.1.1
Om vi skapar inlägg eller delar ett inlägg skapat av dig, artiklar, intervjuer eller videor för våra olika kanaler kommer vi behandla dina personuppgifter om du medverkar i detta innehåll. 

10.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

10.2.1
De personuppgifter vi kan komma att behandla är följande:

 • namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress);
 • födelsedatum;
 • användarnamn;
 • arbetsrelaterad information såsom företag, land och tjänst; samt
 • video- och ljudupptagningar, samt foto och bilder.

10.3 Rättslig grund 

10.3.1
Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är Cerneras legitima intresse. Vår uppfattning är att de publiceringar som förekommer i våra olika kanaler sker i ett sammanhang som framstår som harmlöst utifrån ett integritetsperspektiv och har därför gjort bedömningen att vårt intresse av att marknadsföra oss i våra kanaler är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. 

10.3.2
Du har alltid rätt att invända mot behandling som grundar sig på vårt legitima intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi att ta bort dina personuppgifter från våra publiceringar. 

10.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

10.4.1 Vi sparar dina personuppgifter så länge syftet med ändamålet för behandlingen kvarstår.  


11 Rekrytering

11.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

11.1.1
Dina uppgifter kommer att användas i syfte att bedöma din ansökan, kontrollera dina referenser och verifiera dina uppgifter. Vi kommer också att använda dina uppgifter för att ge svar på din ansökan och för eventuell kallelse till intervju. 

11.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

11.2.1
Vi behandlar de uppgifter och den information du ger oss i samband med din ansökan till oss. Det omfattar även information som vi får i samband med din ansökan som exempelvis:

 • ditt CV; samt
 • följebrev eller referenser från tidigare arbetsgivare.

11.3 Rättslig grund 

11.3.1
Behandlingen av personuppgifterna för ovan nämnda rekryteringssyften bygger främst på Cerneras legitima intresse. Vi har gjort bedömningen att vårt intresse av att behandla de personuppgifter du skickar in till oss i rekryteringssyften är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten. I denna bedömning har vi särskilt beaktat att den enskilde självmant skickat in sina uppgifter till oss för att delta i rekryteringsförfarandet. 

11.3.2
I de fall du samtycker till att dina ansökningshandlingar sparas för framtida rekryteringar bygger behandlingen på den rättsliga grunden samtycke. 

11.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

11.4.1
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuell rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringsförfarandet samt till vårt moderbolag Uddetorp Invest som hjälper oss med administrativ hantering. 

11.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

11.5.1
Personuppgifterna kan komma att lagras under den tid rekryteringsprocessen pågår, varefter uppgifterna raderas. Om du samtyckt till att vi får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, kan uppgifterna i stället komma att bevaras i två år efter lämnat samtycke (eller tills samtycket dessförinnan återkallas), varefter de raderas. Trots detta kan vi komma att lagra personuppgifterna så länge en arbetssökande som inte anställts kan vidta rättsliga åtgärder i anledning av rekryteringsförfarandet.


12 Utveckling och förbättring

12.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

12.1.1
Vi använder personuppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserad data.

12.1.2
Vi gör analyser som syftar till att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet. 

12.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

12.2.1
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du valt att ge dem till oss:

 • Födelsedatum; samt
 • Land.

12.2.2
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter från kakor:

 • Klickhistorik; samt
 • Besöks- och surfhistorik.

12.3 Rättslig grund 

12.3.1
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster bygger på vårt legitima intresse. Vi har gjort bedömningen att vårt intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster är starkare än den enskildes intresse för den personliga integriteten.

12.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

12.4.1
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders beteende online på en allmän nivå.

12.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

12.5.1
Vi behåller dina uppgifter upp till tolv månader från det att ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter inte längre är aktuellt.


13 Fullgörande av skyldigheter enligt lag

13.1 Varför  behandlar vi dina personuppgifter? 

13.1.1
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

13.2 Vilka personuppgifter behandlar vi? 

13.2.1
Vi behandlar följande personuppgifter:

 • namn, kontaktuppgifter (adress);
 • kundnummer;
 • ordernummer;
 • överföringskonto samt överföringsdatum. 

13.3 Rättslig grund 

13.3.1
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Cernera ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. 

13.4 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

13.4.1
Dina uppgifter kommer att delas till vårt moderbolag Uddetorp Invest. Vi delar även dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem samt med myndigheter när så krävs enligt lag.  

13.5 Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

13.5.1
Vi sparar dina uppgifter i enlighet med tillämpliga bokföringsregler.