Vårt hållbarhetsarbete

Vår organisation av en visionär framåtanda med fokus på utveckling av oss själva, våra kunder och bebyggelsen i de städer vi verkar i. En naturlig del i det är att verka för en hållbar framtid i alla våra projekt och satsningar. Vårt mål är att möjliggöra bästa möjliga samspel mellan människor och miljö och skapa förutsättningar för kommande generationer.  

Gestaltning

Vi tror på naturliga material såsom trä och sten, som åldras vackert och ger en genuin känsla och går att återanvända. Fasader och volymer ska vara tydliga och skapa en stark hållbar identitet genom att vara varierade men samtidigt hålla ihop kvarteret. Detaljer kring materialmöten, enhetlighet och känsla för gaturummet genomsyrar alltid våra projekt. Vi ser gärna generösa fönsteröppningar för att skapa ljusa och goda boendeförhållanden och vi anpassar exempelvis fönsterplacering, uteplatser och balkonger efter väderstreck.    

Byggteknik 

Att bygga med beprövad teknik, välja sunda material och installera modern teknik för lägsta möjliga energianvändning är en självklarhet för oss. Vi jobbar även för att skapa goda förutsättningar för källsortering, minskade utsläpp och minskad energiförbrukning samt effektiva styrsystem för belysning, värme och ventilation. På så sätt lägger vi grunden för en hållbar miljöpåverkan.

Kommunikationer

Vi vill möjliggöra goda, hållbara rese- och transportalternativ för de boende i ett område. Stadsdelens utformning har en stor inverkan på vilka resmönster som skapas, inte bara inom området utan även till och från. 

Grundläggande i vår planering är att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att minimera antalet resor genom att ge utrymme för närservice i de befintliga husens bottenplan. Vi arbetar aktivt för att få efterfrågad service som människor är i behov av dagligen och som vanliga fall kräver transport från sitt område, att finnas nära tillhands. 

Sociala nav

Att träffa sina grannar och närboende ger en trygghet och gemenskap som vi tror på. Därför är det gemensamma rummet centralt i vårt bostadsbyggande. 

Det gäller allt från samlingslokaler för de boende med plats för fest, möte eller kanske matlagning med grannarna, till cykellounger i anslutning till bostadshuset och generösa bostadsentréer. Också våra utomhusmiljöer präglas av mötesplatser i form av gröna oaser, innergårdar och planteringar. 

Sammanslaget blir dessa delar ett socialt tillägg till kvarteret.

En levande och attraktiv stadsmiljö för framtiden är något av en ledstjärna för oss på Cernera. I den visionen är vårt miljöarbete en av de viktigaste aspekterna. Det är en självklarhet för oss att bygga med beprövad teknik, välja sunda material och installera modern teknik för lägsta möjliga energianvändning. 

 

Inom följande områden jobbar vi aktivt med gröna frågor: 

Energioptimering

Vi använder oss av effektiva styrsystem för belysning, värme och ventilation. En stor del av våra fastigheter har försetts med Ecopilot, en programvara som trimmar samverkan mellan byggnadens olika system för att minimera energiåtgång och utsläpp av växthusgaser. Genom att kontinuerligt beräkna energibalansen utnyttjas byggnadens termiska lagringskapacitet (termoseffekt) för bästa energiutnyttjande.

Källsortering

Våra kunder ska, där det är praktiskt möjligt, kunna källsortera sitt avfall. 

Ingen PCB 

Alla våra fastigheter är sanerade från PCB-haltiga fogar. 

Försköning av stadsmiljö

Vi deltar i olika projekt och samverkansgrupper för att uppnå en förskönad och tryggare stadsmiljö. Bland annat är vi medlemmar i CSR Västsverige - Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom vårt medlemskap i CSR Västsverige får vi ökade förutsättningar för att utveckla ett strategiskt PR-arbete genom kompetensutveckling, inspiration, verktyg och ett brett kontaktnät över hela Västsverige. 

Miljömärkt el

Vi väljer el märkt med Bra Miljöval i alla våra fastigheter. Det innebär att vi alltid får vår el från förnybara energikällor – från sol, vind, vatten och biobränsle. Därmed väljer vi bort kärnkraft, kolkraft och naturgas samt stödjer elproduktion som tar hänsyn till biologisk mångfald. 

På Cernera sätter vi också, liksom andra företag som säljer el märkt med Bra Miljöval, också pengar i en fond som används för att minska skadorna i naturen. Fonden kan till exempel användas för att restaurera vattendrag och skapa vandringsvägar för lax och öring. Vind- och solkraft är andra förnybara energikällor som Naturskyddsföreningen uppmuntrar och vill utveckla, samtidigt som känsliga områden ska skyddas från byggen av kraftverk.