Klimat

Vår egen verksamhet ska vara klimatneutral till 2030 och klimatavtrycket från hyresgäster, leverantörer och partners ska minska.

Cernera ska tillhandahålla byggnader och fastigheter med låg energiförbrukning, moderna installationer samt giftfria klimatsmarta material och produkter.

Vägen mot klimatneutralitet är utmanande och fylld med många olika aktiviteter.

Certifiering av fastigheter inom både förvaltning och projekt ger oss god kontroll över våra byggnaders hållbarhetsprestanda genom att alla väsentliga hållbarhetskriterier inventeras och antingen bockas av direkt eller blir föremål för utveckling.

Arbetet med att minska vår energianvändning pågår för full, vi ska alltid välja fossilfria energislag och de material vi använder ska uppfylla kraven i Byggvarubedömningen eller vid tillfället aktuell certifiering.

Vi strävar efter resurseffektiv materialanvändning samt att både tillgängliggöra och nyttja återbruk och andra cirkulära flöden.

Vårt avfall ska minska och vi ska även ge förutsättningar för hela värdekedjan att minska sitt genom att bland annat främja återvinning och återbruk.

På transportsidan ska vi minska CO2-utsläppen från transporter både i tjänst och i koppling till projekt. Vi ska även öka antalet laddpunkter för eldrivna fordon.